fbpx

Tarifs de Livraison

Tarifs de Livraison à domicile:

Ville

Zones

Tarifs par Poids (Kg)

Délais de livraison

Point relais (Stop desk)

0 à 10 Kg

10 à 20 Kg

ZONE (01)

 

Alger (الجزائر)

1

400 DA

600 DA

24 – 48 heures

300 DA

Blida (البليدة)

1

600 DA

900 DA

24 – 72 heures

300 DA

Boumerdes (بومرداس)

1

600 DA

900 DA

24 – 72 heures

 

Tipaza (تيبازة)

1

600 DA

900 DA

24 – 72 heures

 

ZONE (02)

 

Tizi-ouzou (تيزي وزو)

2

750 DA

1 125 DA

2 – 5 jours

300 DA

Chelef  (الشلف)

2

800 DA

1 200 DA

2 – 5 jours

300 DA

Tlemcen (تلمسان)

2

750 DA

1 125 DA

2 – 5 jours

300 DA

Tiaret (تيارت)

2

800 DA

1 200 DA

2 – 5 jours

 

Saida (سعيدة)

2

800 DA

1 200 DA

2 – 5 jours

 

Sidi Bel Abbes (سيدي بلعباس)

2

800 DA

1 200 DA

2 – 5 jours

 

Mostaganem (مستغانم)

2

800 DA

1 200 DA

2 – 5 jours

300 DA

Mascara (معسكر)

2

800 DA

1 200 DA

2 – 5 jours

 

Oran (وهران)

2

750 DA

1 125 DA

2 – 5 jours

300 DA

Tissemsilet (تيسمسيلت)

2

800 DA

1 200 DA

2 – 5 jours

 

Ain Timouchent (عين تيموشنت)

2

800 DA

1 200 DA

2 – 5 jours

 

Relizane (غليزان)

2

800 DA

1 200 DA

2 – 5 jours

 

Medea (المدية)

2

750 DA

1 500 DA

2 – 5 jours

 

Ain Defla (عين الدفلى)

2

800 DA

1 200 DA

2 – 5 jours

 

Constantine (قسنطينة)

2

750 DA

1 125 DA

2 – 5 jours

300 DA

M’sila (المسيلة)

2

800 DA

1 200 DA

2 – 5 jours

300 DA

Bordj Bou Arreridj (برج بوعريريج)

2

800 DA

1 200 DA

2 – 5 jours

 

Bouira (البويرة)

2

750 DA

1 125 DA

2 – 5 jours

 

Mila (ميلة)

2

800 DA

1 200 DA

2 – 5 jours

 

Oum El Bouaghi (أم البواقي)

2

800 DA

1 200 DA

2 – 5 jours

 

Batna (باتنة)

2

800 DA

1 200 DA

2 – 5 jours

300 DA

Bejaia (بجاية)

2

750 DA

1 125 DA

2 – 5 jours

300 DA

Jijel (جيجل)

2

800 DA

1 200 DA

2 – 5 jours

 

Sétif (سطيف)

2

750 DA

1 125 DA

2 – 5 jours

300 DA

Skikda (سكيكدة)

2

800 DA

1 200 DA

2 – 5 jours

300 DA

Annaba (عنابة)

2

750 DA

1 125 DA

2 – 5 jours

300 DA

Guelma (قالمة)

2

800 DA

1 200 DA

2 – 5 jours

 

El Teref (الطارف)

2

800 DA

1 200 DA

2 – 5 jours

 

Souk Ahras (سوق أهراس)

2

800 DA

1 200 DA

2 – 5 jours

 

Khenchela (خنشلة)

2

800 DA

1 200 DA

2 – 5 jours

 

ZONE (03)

 

Tebessa (تبسة)

3

950 DA

1 450 DA

3 – 7 jours

500 DA

Biskra (بسكرة)

3

950 DA

1 450 DA

3 – 7 jours

300 DA

Djelfa (الجلفة)

3

950 DA

1 450 DA

3 – 7 jours

 

Ouragla (ورقلة)

3

950 DA

1 450 DA

3 – 7 jours

 

El Oued (وادي سوف)

3

1 000 DA

1 500 DA

3 – 7 jours

500 DA

Ghardaia (غرداية)

3

950 DA

1 450 DA

3 – 7 jours

 

Laghouat (الأغواط)

2

950 DA

1 450 DA

2 – 5 jours

500 DA

ZONE (04)

 

Adrar (أدرار)

4

1 400 DA

2 100 DA

5 – 10 jours

1 000 DA

Béchar (بشار)

4

1 200 DA

1 800 DA

5 – 10 jours

500 DA

Naâma (النعامة)

4

1 200 DA

1 800 DA

5 – 10 jours

 

El Beyedh (البيض)

4

1 200 DA

1 800 DA

5 – 10 jours

500 DA

Tindouf (تندوف)

4

DEVIS

DEVIS

5 – 10 jours 

 

 N.B:

بالنسبة للسلع التي يفوق وزنها 20 كلغ، يتم حساب سعر التوصيل والنقل حسب الحجم والوزن أيضاً من طرف وكيلنا المعتمد للنقل واللوجيستيك (YALIDINE EXPRESS).

أسعار النقل الموضحة في الجدول أعلاه خاصة بالأشخاص الذين يقومون بالتسجيل وإجراء الطلبات في الموقع مباشرة. 

يجب على المستخدم إرسال نسخة مشطبة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة إلى العنوان التالي: info@tidjaramarket.com وهذا للتأّكد من هوية وعنوان المستخدم. 

في حالة ما إذا كان الزبون شخص طبيعي أو معنوي (تاجر أو شركة)، يجب تقديم نسخة من السجل التجاري.

1- Les produits qui dépassent 20 Kg de poids sont livrés après établissement d’un Devis par notre équipe.

2- Cette tarification est appliquée aux clients qui commandent/achètent en ligne.

3- Le client doit nous envoyer une photocopie barrée de sa Carte Nationale ou bien de son Permis de conduire à l’adresse suivante : info@tidjaramarket.com afin de s’assuré de son identité ainsi que de sa localité.  

Quand il s’agit d’un Professionnel (entreprise/commerçant), le client doit nous envoyer une copie du Registre de Commerce.

 

Tags:

Laisser un commentaire

Menu principal